Aksa akrilik maaş

Aksa Akrilik Maaş

aksa akrilik maaş

Aksa Akrilik’ten “4 gün mesai devrimi”

KVKK ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 • Veri Sorumlusu Hakkında
 • HRdergi bültenine ve zirvelerine katılacak kişiler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, Nehir Plaza, İçerenköy Mah. Çayır Cad. No.9 Daire:3 Ataşehir adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 574178 sicil numarası ile Kozyatağı Vergi Dairesi’ne 6060297258 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Küre Eğitim Basın Yayın Org. Hiz. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • HRdergi bültenine ve zirvelere katılmanız nedeniyle paylaştığınız; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgiler dâhil olmak üzere kişisel verileriniz; kurumsal iletişimin yürütülmesi ve geliştirilmesi, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi, çalışanlar arasında sosyal araştırma gerçekleştirilmesi, çıkan anket sonuçları ile çalışanların çeşitli çalışmalarıyla ilgili farkındalıklarının veya memnuniyetinin anlaşılmasının sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Adınız, soyadınız, şirket ismi ve şirket telefonunuz, kayıt verilen etkinliğe katılan diğer katılımcılarla paylaşılacak listede yer alacaktır.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

  Kişisel verileriniz; Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 5/1. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 • Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:
 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü
 • Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile Nehir Plaza, İçerenköy Mah. Çayır Cad. No.9 Daire:3 Ataşehir adresinde bulunan Şirket genel merkezine yazılı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

  AÇIK RIZA BEYANI

  İşbu Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metni'nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik ilgili kişinin açık rızasının alınmasına ilişkin hazırlanmıştır. Bültene kayıt olacak ve zirvelere katılacak Kişiler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgilerinize ilişkin verinizin işlenmesi ve aktarılması için açık rızanız gerekmektedir.

 • Aydınlatma Metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgilerinizin Aydınlatma Metninde detaylı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini özgür iradem ile açıkça Kabul ediyorum [___]
 • Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş Yüzde 100 Türk sermayesiyle kuruldu. Aksa Akrilik, 315.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük, Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi konumundadır. Şirketimiz Türkiye'deki akrilik elyaf talebinin yaklaşık yüzde 69’unu, dünyadaki akrilik elyaf pazarının yaklaşık yüzde 17’sini karşılamaktadır. 

  Aksa Akrilik, halıdan döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el örgüsüne, kadifeden kilim, battaniye, tente ve endüstriyel filtrelere kadar çok çeşitli alanlara tekstil ve teknik tekstil hammaddesi tedarik etmektedir. 

  502 bin metrekarelik bir alanda kurulu Aksa Akrilik, 2017 yılının ilk 6 ayında pek çok kurumsal başarıya imza attı. Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 7’nci Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde zirvenin sahibi oldu. Türkiye’nin önde gelen bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 9,60’a çıkaran Aksa Akrilik, 50 şirketi geride bırakarak, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek nota sahip 1’inci şirket oldu.

  Aksa Akrilik, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) 25 milyon dolar ve üstü ihracat yapanlara verdiği Platin Ödüller'de 42 şirketi geride bırakarak, birinciliğin sahibi oldu. Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Aksa Akrilik’i yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AA (Trk)”, görünümünü “Stabil” olarak belirledi. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 44’üncü olan şirket, Fortune 500 listesinde de 96’ncı sırada yer aldı.

  5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Aksa, uzun yıllardır olduğu gibi, bundan sonra da artan yatırım planları, yeni projeleri, ürünleri ve büyüyen iş hacmiyle dünya liderliği konumunu sürdürecektir.

  Çalışma Şekli

  Tam Zamanlı

  Pozisyon Seviyesi

  Mavi yaka

  Başvuru Sayısı

  999+ başvuru

  Çalışma Şekli

  Tam Zamanlı

  Pozisyon Seviyesi

  Mavi yaka

  Başvuru Sayısı

  999+ başvuru

  Departman

  Kariyer Image

  GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Akkök Holding’e bağlı olarak 1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalova’da kuruldu ve 1971 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle üretim faaliyetlerine başladı. Yıllar içinde, yaptığı yatırımlarla ve kendi teknolojisini geliştirerek dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi haline gelen Aksa Akrilik, 1.200’den fazla çalışanıyla 502 bin metrekarelik kurulu alanda faaliyet gösteriyor. Bugün 330.000 ton/yıl kapasitesi ile dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi konumunda olan Aksa Akrilik, global pazarda %19’luk, yurt içinde ise %70’lik paya sahip bulunuyor. Günde yaklaşık 950 bin kilo üretim yaparak, günde 2 milyondan fazla kişiye triko giydirebilecek kadar elyaf üretimi gerçekleştirerek, 5 kıtada 50’den fazla ülkede 300’ün üzerinde müşterisine ihracat yapıyor. Üretimdeki başarısının yanı sıra, uyguladığı yönetim sistemleri, çevre uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de sektöründe öncü olan Aksa Akrilik, geniş ürün gamı sayesinde, halıdan döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el örgüsüne, kadifeden kilim, battaniye, tente ve endüstriyel filtrelere kadar çok çeşitli alanlara tekstil ve teknik tekstil ham maddesi tedarik ediyor.


  Genel başvuru amaçlı bu ilan firmamızda niteliklerinize uygun bir Operasyonel Seviye ve Memur Pozisyonları  (mavi yaka) oluştuğu zaman değerlendirmeye alınacaktır. Çalışmak istediğiniz alanda yayınlanan bir ilanımız yoksa, çalışmak istediğiniz bölümü veya alanı belirten bir ön yazı ile bu ilana başvurabilirsiniz.

  Şirketimiz Yalova- Çiftlikköy lokasyonunda olup Yalova-Karamürsel güzergahlarına servis imkanımız bulunmaktadır.

  İŞ TANIMI

  Aksa’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve prosedür, talimat, yönetmelik, şartname vb ile tarif edilmiş tüm kural ve ilkelerine uyarak; bölümün beklentilerini İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde tam ve zamanında istenilen biçimde yerine getirilmesi.

  Aday Kriterleri

  Tecrübeli / Tecrübesiz

  Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)

  Yapıldı, Muaf

  Hakkımızda

  Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan AKSA,1971 yılılında Yalova’daki fabrikasında üretime başlamıştır. Akkök Şirketler Gurubu’nun bir üyesi olan AKSA, 5 kıtada 50’den fazla ülkenin sanayilerine hizmet veren bir kuruluştur. 1986 yılından beri hisseleri İMKB’ de işlem gören halka açık bir şirkettir. Halka açıklık oranı %41.7’dir. Güçlü mali yapısı, esnek ve çevik üretim planlaması, hızlı sevkiyat olanakları ve pazara yakınlığı ile Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında da tercih edilen bir tedarikçidir. Her alanda en iyiyi yakalamak amacında olan AKSA, sektöründe en verimli, aynı zamanda da en düşük maliyetle üretim yapan ve en geniş ürün yelpazesine sahip şirket olma stratejisini de kararlılıkla uygulamaktadır. AKSA, 1998 yılından bu yana “Toplam Kalite Yönetimi” ile tüm paydaşların beklentilerinin anlaşılmasına, dengelenmesine ve memnuniyetlerinin artırılmasına odaklanmış durumdadır. Çevreyle ilgili faliyetlerini “sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile uyumlu olma” ilkesiyle sürdüren şirket, kimya sektörü için geçerli olan Üçlü Sorumluluk Taahüdünü yerine getirmektedir.AKSA, tüm kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliği faliyetlerinin, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli firmalarca (TSE, DQS-Almanya, SGS-İngiltere) yapılan ISO 9001, ISO 14001,TS 18001 ve Üçlü Sorumluluk denetimleri’nde tam puan alarak son derece başarılı sonuçlar elde etmiştir. AKSA, 2006 yılında ayrıca, Birleşmiş Milletler nezninde yürütülmekte olan çevre, insan hakları ve sosyal konuları içeren 10 ilkeden oluşan “Global Compact” gönüllü taahhüdüne başvurmuş ve bu başvurusu kabul edilmiştir. Rekabet gücünü oluşturan verimlilik ve düşük maliyet yapısı, 6 Sigma gibi süreç iyileştirme tekniklerini ile sağlayan AKSA, yeni ürün know-how’ına ise teknolojisi, araştırma-geliştirme gücü organizasyonel sermayesi ve yetenekli çalışanları ile ulaşmaktadır. Sürekli öğrenen organizasyon olabilmek için, tüm çalışanlarını yetkilendirmeye, yenilikçi ve buluşçuluk konularında cesaretlendirmeye öncelik veren AKSA, 2006 yılında çalışmalarına başladığı ve kendisine özgü olarak tasarladığı yeni bir model ile entelektüel sermayesini ölçmekte ve yönetmektedir. AKSA’nın ürettiği renkli-renksiz (ekru) tov, tops ve kesik elyaf, tek başına veya pamuk, yün, polyester, naylon gibi diğer doğal ve yapay elyaf türleri ile karıştırılarak halıdan döşemeliğe, iplikten el örgüsüne, kadifeden çoraba ve branda bezine kadar çok geniş bir alanda teksil hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Yün ve pamuk görünümüne yakın, kolayca yıkanabilen ve şeklini koruyabilen, güveye, yağa ve kimyasala dayanıklı, mükemmel haslıkta parlak renklere boyanabilen, güneş ışığına yüksek dayanıklı ve görünüm/dokunum açısından sıcak ve doğal olarak tanımlanabilecek akrilik elyafın dünyadaki toplam üretim kapasitesinin %11,5’e yakını AKSA’nın entekre tesislerinde üretilmektedir. AKSA, “elyafta Dünya markası”dır. Misyonunu “Dünya akrilik bazlı tekstil ve teknik elyaf sektöründe, verimli ve çevre ile uyumlu çalışan, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla ilk tercih edilen üretici olmak, “olarak tanımlayan AKSA, kalite ve çevre sistemleri, dünya çapında ürün ve hizmetanlayışı, kaliteli insan kaynakları, sosyal etkinlikleri ve sosyal-sportif tesislerinden toplumla bütünleşik, şeffaf ve samimi iş anlayışına kadar uzanan, tam 37 yıldır bir sanayi bile durmadan, duraklamadan, geri adım atmadan, sürekli büyüyerek ve büyüdükçe güzelleşerek “nefes alan-nefes veren” ve “elyafta Dünya markası olan” bir şehir, bir şirkettir. İnsan Kaynakları Politikamız Dünya ile rakabette fark yaratacak tek gücün “insan” olduğu bilinciyle AKSA, insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam etmektedir. Felsefesi “kazan-kazandır” olan AKSA’da seçme, eğitim, performans, ücretlendirme ve ödüllendirme, kariyer planlama sistemleri ile çalışanlar, motive edilerek üretkenliklerinin ve yaratıcılıklarının artırıllması hedeflenmektedir.Yaratıcı, kendine güvenen, sürekli gelişime inanan ve yüksek motivasyona sahip işgücü, AKSA’nın parlak yarınlarının garantisidir. Çalışan Profilimiz Şirketimiz, fabrika tesisimizde 564 kişi, Genel Merkezimiz de 47 kişi olmak üzere toplam 611 çalışandan oluşmaktadır. Çalışanlarımızın % 80’i erkek, % 20’si ise bayandır. Seçme ve Yerleştirme Adaylarımızın genel başvuruları veya ilanlarımıza yapılan başvurular<SPAN style

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  Kariyer.net üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, Aksa Akrilik bünyesinde oluşacak mevcut ve gelecek işe alım ihtiyaçları doğrultusunda istihdam olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu Aksa Akrilik olarak tarafımızca işlenecektir. Veri sahibi olarak haklarınız, mevzuat.gov.tr linkinden ulaşabileceğiz Kanun’un 11. maddesinde belirtilmiştir. Kişisel Verilerinizin korunması hakkında detaylı bilgi almak için aksa.com adresinde yer alan KVKK Politikamızı inceleyebilirsiniz.

  Detaylı Bilgi

  Aksa Akrilik haftada 4 gün mesai sistemine devam edecek

  Akkök Holding Şirketleri’nden Aksa Akrilik, ocak ayında başlattığı haftada dört gün mesai uygulamasını kalıcı hale getirme kararı aldı. Üç aylık pilot uygulama neticesinde ekibin iş-yaşam dengesi, motivasyon ve verimliliği özelinde olumlu etkiler gözlemleyen şirket, 1450 Aksa çalışanından mesai ücreti almayan 225 çalışanı için haftada dört gün çalışma sistemini kalıcı hale getirdi.

  Eksik çalışılan gün için diğer günlerde ek mesai uygulaması yapmayan şirket, maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti. Haftada dört gün mesai yapan çalışanlar yine önceki gibi 08.00- 17.00 saatleri arasında çalışmış, haftada bir gün izin kullanmıştı. Haftada dört gün mesai nedeniyle çalışan sayısında artışa gidilmedi ve şirket süreci halihazırdaki norm kadrosuyla yönetti.

  225 çalışanın katılımıyla üç ay boyunca süren pilot uygulamanın sonuçlarını paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “Uygulamayla birlikte, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçmiştik. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın geribildirim anketi sonuçlarının bulguları arasında, çalışanların haftada dört gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı vb. katılımlarında bir aksama yaşanmadığı, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği, iş-yaşam dengesini olumlu etkilediği, şirkete olan bağlılığı ve motivasyonu artırdığı gibi çıktılar yer aldı” dedi.  Yapılan pilot uygulamanın organizasyonel yedeklemeye de katkı sağladığını belirten Taş, çalışılmayan gün içerisinde gelişebilecek durumlar için çalışanların diğer ekip arkadaşlarıyla iş takibi konusunda daha fazla etkileşimde olduğunu, bunun da ekip içi iş birliğini artırdığını kaydetti.

  Aksa Akrilik Kimya Sanayii - Ekspres Kariyer Staj Programı

  Kariyerde Birlikte Gururla Aksa!

  Bugün 330.000 ton/yıl kapasitesi ile dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi konumunda olan ve global pazarda %25’lik, Türkiye pazarında %75’lik payı ile tekstil sektörüne hammadde tedariği sağlayan Aksa Akrilik Kimya’da “Kariyerine Hızlı Bir Başlangıç!” yapmaya hazır mısın?

  İlan Tanımı

  Ekspres Kariyer Staj Programı Nedir?

  3 Temmuz- 8 Eylül dönemi boyunca devam eden, hafta içi 5 gün birlikte olacağımız, 3. ve 4. sınıf veya yüksek lisans eğitimi devam eden öğrencileri kapsayan proje bazlı bir staj programıdır.

  Bu program Ekspres Kariyer’lilerin iş ortamını deneyimleyerek kariyerleri ile ilgili daha bilinçli karar vermelerine destek olurken, bizlere de gelecekteki çalışma arkadaşlarımızla uzun süre birlikte çalışma ve onları yakından tanıyarak değerlendirme fırsatı sunuyor.

  Aranan Nitelikler

  Değerlendirme Kriterlerimiz!

  • Lisans 3., 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencisiysen,
  • Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kimya bölümlerinde okuyorsan,
  • İyi derecede İngilizce biliyorsan,
  • İletişime önem veriyorum ve iyi bir takım oyuncusuyum diyorsan,
  • Bilginin sınırı yok, öğrenmeye, deneyimlemeye açık, meraklıyım diyorsan,
  • Staj dönemi boyunca haftanın 5 günü bizimle olabileceksen,
   • Tüm değerlendirme adımlarından başarıyla geçenler “Ekspres Kariyer Stajyeri” olmaya hak kazanırlar.
   • Süreci olumsuz sonuçlanan adaylarımıza seçme yerleştime süreci tamamlandıktan sonra Mayıs ayında e posta ile geribildirim verilecektir.

  Ayrıcalıklar

  Seni ne bekliyor!

  • Görev aldığın projelerin yanında oryantasyon ve kişisel gelişim eğitimleri,
  • Staj başvuru aşamasında yanıtladığın kişilik envanterine geri bildirim,
  • Projelerini, Aksa hakkındaki genel değerlendirmelerini, iyileştirme önerilerini ve kariyer hedeflerini üst yönetime sunma deneyimi,
  • Aksa’da açılan tüm uzman pozisyonlarında öncelikli değerlendirilme fırsatı,
  • Asgari ücret üzerinden maaş ödemesi,
  • Servis imkanı (Yalova-Kocaeli(Gölcük) güzergahı dahilinde),
  • Yalova-Gölcük güzergahında ikamet imkanı olmayanlar için konaklama desteği,
  • Sosyal tesislerimizi kullanma imkanı.

  İşe Alım Süreci

  1. Başvuru alma,
  2. Kriterler doğrultusunda yapılacak ön değerlendirme,
  3. Kişilik envanteri,
  4. Yabancı dil sınavı,
  5. Video mülakat

  Detaylar

  • Çalışma Lokasyonları
   Yalova

  Aksa Akrilik Kimya Sanayii - Culture Video

  Hakkımızda

  Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Akkök Holding’e bağlı olarak 1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere %100 Türk sermayesi ile Yalova’da kuruldu ve 1971 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle üretim faaliyetlerine başladı. Yıllar içinde, yaptığı yatırımlarla ve kendi teknolojisini geliştirerek dünya elyaf sektöründe tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük akrilik elyaf üreticisi haline gelen Aksa Akrilik, 502 bin metrekarelik kurulu alanda 1.300’den fazla çalışanıyla ihracat ve istihdama stratejik ...

  Aksa Akrilik Kimya Sanayii hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin?
  Profili İncele

  Haftada 4 gün mesai Aksa Akrilik'te kalıcı hale geldi

  Akkök Holding Şirketleri'nden Aksa Akrilik,  1 Ocak-31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları haftada 4 gün çalışma sistemini bin 450 çalışanından mesai ücreti almayan 225'i için kalıcı hale getirdiklerini açıkladı. Genel Müdür Cengiz Taş, uygulamanın çalışanların memnuniyetinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de olumlu etkilediğini söyledi.

  Haftada 4 gün mesai Aksa Akrilikte kalıcı hale geldi

  Şirket, eksik çalışılan gün için diğer günlerde ek mesai uygulaması yapmamış, maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti. Haftada 4 gün mesai yapan çalışanlar, yine önceki gibi 08:00- 17:00 saatleri arasında çalışmış, haftada 1 gün de izin kullanmıştı. Şirket, haftada 4 gün mesai nedeniyle çalışan sayısında bir artışa gitmedi, var olan norm kadrosuyla süreci yönetti.

  Haftada 4 gün mesai Aksa Akrilikte kalıcı hale geldi

  UYGULAMA, İŞ YAŞAM DENGESİNİ OLUMLU ETKİLERKEN, ŞİRKETE OLAN BAĞLILIĞI ARTIRDI

  3 ay boyunca yaklaşık 225 çalışanın katılımıyla yürütülen pilot uygulamanın sonuçlarını paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş “Uygulamayla, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçmiştik. Çalışanlarımıza geri bildirim anketi yaptık. Buna göre çalışanların haftada 4 gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı gibi katılımlarında bir aksama yaşanmadığı, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği, iş yaşam dengesini olumlu etkilediği, şirkete olan bağlılığı ve motivasyonu artırdığı gibi çıktılar yer aldı" dedi.

  Yapılan pilot uygulamanın organizasyonel yedeklemeye de katkı sağladığını belirten Taş, çalışılmayan gün içerisinde gelişebilecek durumlar için çalışanların diğer ekip arkadaşlarıyla iş takibi konusunda daha fazla etkileşimde olduğunu, bunun da ekip içi iş birliğini artırdığını kaydetti.

  HAFTADA 4 GÜN MESAİ YAPAN ÇALIŞANLARIN YÜZDE 93'ÜNE GÖRE UYGULAMA MOTİVASYONU ARTIRDI

  Uygulama kapsamında giren 223 çalışandan 193'ünün katıldığı anket sonuçlarına göre, ankete katılan çalışanların;

  - Yüzde 93'ü uygulamanın motivasyonunu artırdığını ve uygulamanın devam etmesinin de motivasyon açısından olumlu olacağını belirtti.

  - Yüzde 97'si uygulamaya dahil olduğunda işlerini termininde teslim edebildiğini ve bölüm içi işlerin de aksamadığını belirtti.

  - Yüzde 94'ü uygulamanın iş yaşam dengesini olumlu etkilediğini belirtti.

  - Yüzde 85'i uygulamanın çalışma verimliliğini artırdığını belirtti.

  -  Yüzde 89'u uygulamaya dahil olduklarında eğitim, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarında bir aksama yaşamadığını söyledi.

  - Yüzde 86'sı uygulamanın şirkete bağlılığı artırdığını söyledi.

  - Yüzde 79'u ekibindeki çalışanların yedeklenmesini olumlu etkilediğini belirtti.

  Haftada 4 gün mesai Aksa Akrilikte kalıcı hale geldi

  AKSA AKRİLİK'E YAPILAN NİTELİKLİ İŞ BAŞVURULARINDA YÜZDE 100 ARTIŞ GÖZLENDİ

  Haftada 4 gün mesai uygulamasının başlamasının ardından, Aksa Akrilik'e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 artış gösterdi. Aksa Akrilik'in iyi yetenekleri çekme potansiyeli ciddi ölçüde artarken, özellikle genç yeteneklerin şirkete olan iş başvurularında da kayda değer artış gözlendi. Diğer taraftan, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan içeriklerin görüntülenmelerinde ve ilgili paylaşımlarda geçmiş döneme göre büyük artış kaydedildi.

  Aksa Akrilik’te haftada dört gün mesai kalıcı hale geldi

  Haftada 4 gün mesai Aksa Akrilik’te kalıcı hale geldi.

  Akkök Holding Şirketleri’nden Aksa Akrilik, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 Ocak-31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları haftada 4 gün çalışma sistemini 1450 Aksa çalışanından mesai ücreti almayan 225 çalışanı için kalıcı hale getirdiklerini açıkladı. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, uygulamanın çalışanların memnuniyetinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de olumlu etkilediğini kaydetti.

  Şirket, eksik çalışılan gün için diğer günlerde ek mesai uygulaması yapmamış, maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti.

  Şirketten yapılan açıklamaya göre, haftada 4 gün mesai yapan çalışanlar, yine önceki gibi 08:00- 17:00 saatleri arasında çalıştı.

  Haftada 4 gün mesai uygulamasının başlamasının ardından, Aksa Akrilik’e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 artış gösterdiği belirtildi.

  Dünyada 4 gün mesai sistemini kalıcı hale geliyor

  Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai anlayışından uzaklaşmak isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak Belçika, İzlanda, İsveç ve Almanya'da kısmen uygulanmaya başlanan 4 gün mesai İngiltere’de denenmeye başlanmıştı. İngiltere’de pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 56’sı 4 gün mesaiyi kalıcı hale getirmişti.

  nest...

  gelişim planı örnekleri 2022 doğum borçlanmasi ne kadar uzaktaki birini kendine aşık etme duası 2021 hac son dakika allahümme salli allahümme barik duası caycuma hava durumu elle kuyu açma burgusu dinimizde sünnet düğünü nasil olmali başak ikizler aşk uyumu yht öğrenci bilet fiyatları antalya inşaat mühendisliği puanları malta adası haritada nerede