Askerlik kaç ay 2021

Askerlik Kaç Ay 2021

askerlik kaç ay 2021

Askerlik süresi 12 ay mı oldu? Yeni askerlik düzenlemesi 2021 neleri kapsıyor? Uzman erbaşların emeklilik yaşı kaç oldu?

Askerlik düzenlemeleriyle ilgili yaşanan gelişme sonrasında askerlik süreleri gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Askerlik kaç ay oldu? Askerlik süreleri değişti mi?

Yeni sistemde eğitim durumu fark etmeksizin tüm er ve erbaşlar için zorunlu hizmet süresi 6 aya indirildi. İlk ayı temel askerlik eğitiminden oluşan bu hizmet yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak planlandı. Yani askerlik sürelerinin 9, 12, 18 aya kadar uzatılmasına dair düzenleme yapılmadı.

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi değişti mi, kaç oldu?

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, yapılan yeni askerlik düzenlemesi kapsamında uzman çavuşların 55 yaşında emekli olmaları sağlanırken, 40 yaşının üzerindekiler komando birliklerinde kadrolu olarak görevlendirilecek. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52 yaştan 55 yaşa çıkarıldı.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek. Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.

ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yedek subay ve yedek astsubay seçilemeyen diğer tüm yükümlülerin 6 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.

1. Lise ve altı öğrenim kurumlarından mezun olanlar ile yapılan seçim sonucunda yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı olarak ayrılanların dışında kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirirler.

2. Erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi altı aydır. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandıkları tarihten itibaren altı ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilirler. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez.

3. Müracaat edenlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

b. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan,

birisinden mahkûm olmamak.

c. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.

ç. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

e. Birlik Komutanlığınca hakkında olumlu nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

4. Askerlik hizmetine devam edenlerden;

a. Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesine göre askerlik hizmetine devam etmesi uygun görülmeyenler,

b. Hizmetlerinde yetersiz ve başarısız oldukları sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılanlar,

c. Yetkili sağlık kurullarınca bu süre içerisinde hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu düzenlenmiş olanlar ile herhangi bir nedenle verilen istirahat veya hava değişimi süreleri toplamı yirmi günü geçenler,

ç. Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenler,

d. Herhangi bir suç sebebiyle on günden fazla tutuklu kalanlar,

e. Önceki maddede belirtilen suçlardan hakkında mahkûmiyet kararı göreve başladıktan sonra kesinleşenler,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı olan statülerde istihdam edilmek üzere açılan sınavları kazanarak eğitime katılacakları tespit edilenlerden istekliler,

terhis edilir.

4. İkinci altı aylık hizmetine devam ederek terhis olan erbaş ve erlere;

a. Askerî öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde sınav tam notunun yüzde beşine kadar, Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarına sınav tam notunun yüzde yirmisine kadar ilave puan verilebilir.

b. Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların tahsisinde, Toplu Konut İdaresinin belirleyeceği şartları taşımaları kaydıyla kendi üzerine kayıtlı konutu olmayanlar, öncelikli istifade ettirilebilir.

c. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet borçlanması talebinde bulunanların; prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde otuzikisi ile çarpımı neticesinde hesaplanacak kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılacak tebligat üzerine harçlık ödemesinin yapıldığı harcama birimi tarafından tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir.

5. Erbaş ve erlere ilk altı aylık hizmetlerinin her ayı için bir gün, ikinci altı aylık hizmetine devam edenlerin her ayı için iki gün izin verilir. İzin süresi içerisinde gözaltına alınma, tutuklanma, ceza infazı, yatarak tedavi görme, hava değişimi veya istirahat gibi belgelendirilebilen gerekçelere dayalı olarak izin süresinin bir kısmının kullanılamaması durumunda, fiilen kullanılamayan süre izin süresinden düşülür.

6. Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaflık hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, terhisleri öncesinde kullanılmak üzere azami üç güne kadar ilave izin verilebilir.


ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


     1.  1927’den beri uygulanan 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu 26 Haziran 2019’da yürürlükten kaldırılmış;

               a.  Modern, öngörülebilir, eşit hizmet sürelerine sahip,

               b.  Eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını imkan veren,

               c.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzmanlaşmasına katkı sunan, zorunlu askerlik hizmetine tabi yükümlülerden azami derecede istifade edilmesini sağlayan,

              ç.  Gençlerimizin bir taraftan ordumuzun ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı yaparken diğer taraftan da kendi eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerini sürdürebilecekleri,

     7179 sayılı Askeralma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Askeralma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Askeralma Yönetmeliği 22 Temmuz 2020’de yürürlüğe girmiştir.

     2.  Yeni askeralma sistemi ile;

               a. Askerlik süresi 6 aya düşürülmüş,

               b. Bedelli askerlik sürekli hale getirilmiş,

               c. Dövizle askerlikteki yaş sınırlaması kaldırılmış,

               ç. Askerlik yapanlara ilave haklar verilmiş,

               d. Altı aylık askerliğini tamamlayanlara ilave özlük hakları ile birlikte ikinci altı ay askerlik yapabilme imkanı sağlanmış,

              e. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarından azami istifade etmek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin astsubay ihtiyacını karşılamak için ilk defa yedek astsubaylık statüsü getirilmiştir. Yedek astsubaylık hizmet süresi yedek subaylıkta olduğu gibi 12 ay olarak uygulanmaya başlanmıştır.

     3.  Yedek astsubaylık milletimiz tarafından büyük teveccüh ile karşılanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sayının çok üzerinde vatandaşımız yedek astsubay olmak için istekli olmuştur.

     4.  Geçmiş yıllarda, sadece belli yaş gruplarına ve geçici sürelerle bedelli imkânı sağlanırken, yeni kanun ile bedelli askerlik sürekli hale getirilmiştir. Böylece vatandaşlarımızın beklentisi istisnasız karşılanmış ve askerliklerini nasıl yapacaklarına ilişkin soru işaretleri ortadan kaldırılmıştır.

     5.  Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak dövizle askerlikte 38 yaş sınırı kaldırılmıştır. Dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedellerinde farklılık olmayacak şekilde eşitlikçi bir anlayışla düzenleme yapılmıştır.

     6. Yeniliklerden birisi de ikinci altı aylık askerlik hizmeti uygulamasıdır. İstekli olan erbaş/erler, ilk altı aylık hizmeti sonrasında asgari ücretten az olmamak üzere harçlık alarak altı ay daha askerlik yapabilmektedir. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmakta olan/tamamlayan yükümlülere ilave haklar sağlanarak;

               a. Muhtaç asker ailelerine yardım,

               b.  Askeri öğrenci temininde ilave puan,

               c.  Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların tahsisinde öncelik,

               ç.  Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma,

               d. Hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanma,

               e. İkinci altı ay askerlik yapanlar için hizmet borçlanmasına esas prim ödemelerinin Devlet tarafından karşılanması imkanları tanınmıştır.

     7.  Yeni askeralma sistemi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükümlü ihtiyacını ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamış, yeni getirilen yedek astsubaylık statüsü vatandaşlarımız tarafından benimsenerek ilgi görmüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğine ve saygınlığına olumlu katkı sağlamıştır.


kaynağı değiştir]
kaynağı değiştir]

İsrail'de zorunlu askerlik vardır. 18 yaşını doldurmuş ya da 12. sınıfı bitirmiş erkek ya da kadın askerliğe çağrılır. İsrailli Araplar, hamile ve evli kadınlar için askerlik zorunlu değildir. Askerlik hizmeti kadınlar için iki, erkekler için üç yıldır.

Türkiye[değiştir
Son Dakika Haberler
Gündem2021 Askerlik kaç ay? Askerlik süresi uzadı mı? Yeni askerlik düzenlemesi-sistemi ile ilgili ayrıntılar...
2/5ASKERLİK KAÇ AY 2021
3/5YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR
4/52021 Askerlik kaç ay Askerlik süresi uzadı mı Yeni askerlik düzenlemesi-sistemi ile ilgili ayrıntılar...
5/52021 Askerlik kaç ay Askerlik süresi uzadı mı Yeni askerlik düzenlemesi-sistemi ile ilgili ayrıntılar...
milliyet logodemiroren logo

Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi milliyet.com.tr; Milliyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

© 2023 Milliyet.com.tr
kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir

nest...

gelişim planı örnekleri 2022 doğum borçlanmasi ne kadar uzaktaki birini kendine aşık etme duası 2021 hac son dakika allahümme salli allahümme barik duası caycuma hava durumu elle kuyu açma burgusu dinimizde sünnet düğünü nasil olmali başak ikizler aşk uyumu yht öğrenci bilet fiyatları antalya inşaat mühendisliği puanları malta adası haritada nerede